PROGRAMI

PROGRAM VRTEC

Pripovedovanje pravljic ob slikovni podlagi - tečaj angleščine

Glavni cilj tujejezikovnega izobraževanja v tem obdobju je senzibilizacija na jezik. To pomeni, da se otrok v tujem jeziku počuti varno, udobno in sledi dogajanju, ki se ves čas izvaja v ciljnem jeziku. To hkrati pomeni, da mora biti učitelj tujega jezika dovolj suveren v ciljnem jeziku in je zmožen uro v celoti izvajati v ciljnem jeziku.

Načelo vrtčevskega izobraževanja je 'Z otroki se v vrtcu igramo v tujem jeziku'.

Program je vsebinski zasnovan. Vsebine se vpeljujejo prek slikanic, na osnovi katerih se izvajajo igre, igre vlog/dramatizacije, delavnice in pesmi.

Za izvajanje programa se ne uporablja učbenikov, temveč je program zasnovan na aktivni vlogi otroka, ki se večinoma odvija v njegovem gibanju.

Glede na to, da se program v celoti izvaja v tujem jeziku, je ključnega pomena trdna struktura ure, sestavljena iz uvoda, jedra in zaključke. Uvod in zaključek sta sestavljena iz enakih dejavnosti, jedro pa je namenjeno obravnavanju aktualne vsebine. V uvodu se ponavljajo dejavnosti, v katerih se otroci preštevajo, začarajo v 'angleško govorečo skupino', predstavijo, pozdravijo in nekaj zapojejo/se gibajo, medtem ko v zaključku spoznavajo sebe, pregledajo prisotnost, se umirijo (spoznajo večerno/jutranjo rutino), se izštevajo/gibajo in si zaželijo 'goodbye'.

PROGRAM 6-8 LET

Program se sistematično predstavi na tridnevnem seminarju 'Igra je resna stvar!'.

Cool Doodle

Glavni cilj tujejezikovnega izobraževanja v tem obdobju je še vedno senzibilizacija na jezik, vendar se postopoma dodaja elemente sistematične gradnje jezika. Tudi tu velja načelo, da se mora otrok v tujem jeziku počutiti varno, udobno in slediti dogajanju, ki se ves čas izvaja v ciljnem jeziku. To hkrati pomeni, da mora biti učitelj tujega jezika dovolj suveren v ciljnem jeziku in je zmožen uro v celoti izvajati v ciljnem jeziku.

Prek pravljic, ki narekujejo izbor obravnavane vsebine, se izvajajo različne igre. Igra pomeni, da je otroku pomembna akcija/dogajanje, jezik pa je izključno sredstvo, ki omogoča izvajanje igre. Na tak način so oblikovane vse dejavnosti, ki vodijo v usvajanje spretnosti poslušanja, branja, pisanja in govora. Posebnost in inovativnost CoolPool pristopa je ritmična igrica, ki otrokom omogoča spontano in nezavedno usvajanje in spoznavanje strukture jezika ter nekaterih slovničnih struktur, ne da bi pri tem otrok potreboval kakršnokoli razlago ali razumevanje slovničnih pravil. Igra ima veliko različnih težavnostnih stopenj in se jo da prilagoditi vsem nivojem znanja, kar omogoča enostavno diferenciacijo dela znotraj razreda. Za igro potrebujemo le pripomoček CoolTool (kartoteko).

Prek ritmične igre lahko otrok do osmega leta starosti podzavestno usvoji osnovno strukturo stavka, osebne zaimke in njihovo povezavo z določenimi glagoli (to be, to have, to like, to wear, to eat, can), množino samostalnika in člene ter spozna besedišče obravnavanih vsebin.

priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine

Glede na miselni razvoj otroka, je to starostno obdobje še v močni fazi 'konkretnega' dojemanja sveta, zato so tudi pripomočki za učenje namenjeni otrokovi konkretni uporabi: otrok IZDELUJE, PREMIKA, USTVARJA, SE GIBA. IKT pripomočki so namenjeni zgolj občasni popestritvi dogajanja.

CoolPool pristop se naslanja na VSE metode dela, izbor katere je odvisen od želenega cilja. Glavni elementi, na katere se naslanja 'okvir pristopa' pa so sodelovalno učenje, komunikativna didaktika, konvergentna pedagogika ter jezikovna kopel. Glavnina dejavnosti so IGRE, kjer je OTROK CENTER DOGAJANJA. Učitelj je zgolj opazovalec in organizator dela.

S takšnim pristopom, v kolikor je izvajan dosledno in strukturirano, lahko otrok do osmega leta starosti dobi osnovno podlago/znanje/spretnosti ciljnega jezika, ki mu omogoča sistematično nadgradnjo zavestnega usmerjanja na zgradbo jezika (slovnico) - več o tem v programu 9 - 11 LET.

Še več podrobnosti o pristopu lahko preberete v Making Early Language Learning Effective; Mija Selič. Humanizing Language Teaching, Year 17; Issue 5; October 2015.

Primer programa: letni učni načrt

PROGRAM 9-11 LET

Program se sistematično predstavi v dvodnevnem seminarju 'Slovnica v vizualnih podobah'.

priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine

Predstavlja naravno nadgradnjo pristopa, katerega so otroci že vajeni, le da se izziv usvajanja jezika prevesi na višjo raven. Otrok je v tem starostnem obdobju še vedno miselno v fazi 'konkretnega' dojemanja sveta, zato se pristop usvajanja branja in pisanja naslanja na konkretno in vizualno predstavitev in s tem omogoča otroku lažje razumevanje mehanizma in strukture jezika. Kartoteka (CoolTool) je v tem obdobju glavni pripomoček pri usvajanju branja in pisanja, slikanice pa postanejo pripomoček pri opismenjevanju, kjer se otrok spoznava z orientacijo v času, s slovničnimi časi, oblikami glagolov, strukturo stavka idr.

Ob predpostavki, da je bil otrok do sedaj v CoolPool pristopu in ima ustrezno jezikovno podlago, nadgradnja opismenjevanja in jezikovnega usvajanja sledi spodaj naštetim dejavnostim. Pomembno je, da si dejavnosti sledijo v pravem zaporedju ter, da se vsaka naslednja dejavnost izvaja šele, ko je predhodna popolnoma usvojena.

priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine priprava na branje in pisanje - tečaj angleščine

DEJAVNOSTI OPISMENJEVANJA:

  1. Ritmična igrica (na najvišjih nivojih izvajanja). Pripomoček: CoolTool.
  2. Vizualni stavki (na osnovi risanih predlog, v povezavi z obravnavano vsebino). Pripomočki: CoolTool, risane predloge.
  3. Vizualna zgodba. Pripomočki: CoolTool, Slikanica, Tabela/Tabla.
  4. Vizualna slovnica. Pripomoček: CoolTool.
  5. WordWeb (risana predloga 'mrežne zgodbe' tipa miselnega vzorca). Pripomočki: Slikanica, papir A.
  6. Pisanje plakata. Pripomočki: Slikanica, WordWeb, Plakat.