Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček
Kartoteka - tip A: Registered Community Design No. 002376012-0001.
Obrazni del ima sestavljen iz besede in ilustracije, hrbet je prazen. V setu sta dve enaki kartici za eno besedo.


O uporabi ilustriranih kartic

Kartoteka so ilustrirane kartice za posamezno besedo. Vsaka kartica je sestavljena iz pisane besede in njej pripadajoče ilustracije. Celoten sklop kartoteke zajema 700 besed, razdeljenih v štiri sete po 175 besed. Vsaka beseda ima tri različne oblike ilustriranih kartic:

Vsaka beseda ima pet ilustriranih kartic (2 kartici tipa A, 1 kartica tipa B in komplet kartic tipa C). Vsaka beseda je napisana z velikimi in malimi tiskanimi črkami. Različne kombinacije postavitve besede in slike ter njihova oblika in velikost omogočajo več vrst didaktičnih iger (spomin, igre s sodelovalnimi kartami, Črni Peter, Kaj imam v rokah?, in druge vrste sodelovalnih iger) ki na igriv način omogočajo otrokom spoznati zapis in spodbujajo komunikacijo (Peklaj, 2001; Selič, 2012).

Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček
Kartoteka - tip B: Registered Community Design No. 002376012-0002.
Obrazni del ima sliko, hrbtni del ima besedo.

Ilustrirana kartica - didaktični pripomoček
Kartoteka - tip C: Registered Community Design No. 002376012-0003.
Sestavljena je iz dveh kartotečnih listov. Na enem listu je na obrazni strani beseda, na drugem pa ilustracija. Hrbtni strani obeh listov sta prazni.

Največja kvaliteta ilustriranih kartic je v tem, da so namenjene otrokom in njihovi uporabi in z njihovo pomočjo vzpostavimo osnovo vsakega učenja: spodbujamo medsebojno interakcijo, socializacijo in komunikacijo.

Primer sodelovalne igre z ilustriranimi karticami
Sodelovalna igra z ilustriranimi karticami
Primer igre 'telovadba možganov z besedami'
Vaja koncentracije, tvorjenja stavka in slovnice

CoolTool embalaža

Kartoteka obsega različne tematske sklope in pokriva najpogosteje uporabljene besede (samostalniki, pridevniki in dejanja), ki jih pokriva učni načrt za tuji jezik v prvem VIO ter besedišče učbenikov za 4. in 5. razred.

Tematske sklope in seznam kartic si lahko podrobneje ogledate v ustreznih zavihkih. Za različne besedne vrste je različen zapis besede ob ilustraciji.

Ilustrirane kartice so združene v sklope za prvi razred, drugi razred, tretji razred ter nadaljnje razrede (3+.). Osnovni sklop (prvi razred) sestavljajo najosnovnejši izrazi iz vseh zgoraj omenjenih tem. Vsak naslednji sklop ima nadaljnjih 175 besed, ki nadgradijo besedišče iz zgoraj omenjenih tem.

Demonstracija uporabe katoteke tipa A:

Demonstracija uporabe katoteke tipa B:

Utrinek pouk Črni Peter: uporaba kartic tipa A in C
Visual sentences

VIZUALNI STAVKI

Prvi korak k 'pravemu' branju in pisanju so Vizualni stavki, oblikovani s pomočjo kartoteke CoolTool in obeh hišk CoolHouses. Sestavljajo se na osnovi risanih predlog, ki jih otroci individualno izdelajo glede na izbrano vsebino. Z njihovo pomočjo se opiše risana predloga, ob čemer se uvaja struktura stavka, členi (množina), predlogi, vprašalnice Who?, What? in Where? ter besedne vrste povezane z vprašalnicami.


Visual story

VIZUALNA ZGODBA

Nadgradnja Vizualnih stavkov je Vizualna zgodba. Vsebina zgodbe se ob pomoči kartoteke CoolTool in hišk CoolHouses sestavi v obliki tabele. Branje slik omogoči sestavljanje različnih povedi, ki se, brane kronološko, sestavijo v zgodbo. Ob branju se nadgrajuje slovnica iz Vizualnih stavkov: uvajajo se trdilne, vprašalne in nikalne povedi, pomožniki in slovnični časi. Vizualna zgodba omogoča tudi začetek samostojnega zapisovanja strukturiranega besedila, saj kartice in hiška oblikujeta unikatni slikovni slovar, ki omogoča učencem samostono pregledovanje zapisa.

VIZUALNA SLOVNICA

Cool Tool kartoteka omogoča sestavljanje povedi, prek katerih se učenci osredotočijo na pravilno slovnično strukturo povedi v različnih časih.

Visual grammar Visual grammar


PLAKATI

poster

Branje in opismenjevanje sta v zgodnjem starostnem obdobju globalna (Wambach, 1999). Samo poznavanje črk še ni dovolj, da učenec samostojno sestavi besedilo. S pomočjo plakatov učitelj skupaj z učenci sestavlja zgodbe in jih navaja na strategijo pisanja in branja besedil.

Nadgrajevanje dela s plakatom nam omogoča kartoteka: iskanje že zapisanih besed v besedilu, vstavljanje manjkajočih besed ipd.

poster

LITERATURA:

 1. Gillies, R. M. (2007). Cooperative Learning: Integrating Theory and Practice. Los Angeles: SAGE Publications.
 2. Heining-Boyton, A.L. (1998). What are the Advantages and Disadvantages of FLES, FLEX and Immersion. V Met, M (Ed.). Critical Issues in Early Second Language Learning. Acott Foresman – Addison Wesley.
 3. Jacobs, G. M. (2006). Issues in Implementing cooperative learning. V McCafferty, S. G., Jacobs, G. M., DaSilva Iddings, A. C. (Eds.). Cooperative Learning and Second Language Teaching. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press.
 4. Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1987). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individualistic Learning (second eddition). New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
 5. Johnson, D.W., Johnson, R.T. (2009). An Educational Psychology Success Story: Social Interdependance Theory and Cooperative Learning. Educational Researcher, Vol. 38/5, (365–379).
 6. Jolliffe, W. (2007). Cooperative Learning in the Classroom: Putting It Into Practice. Los Angeles: SAGE Publications.
 7. Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.
 8. Peklaj, C., et al. (2001). Sodelovalno učenje ali Kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS.
 9. Rich Harris, J.(2007). Otroka oblikujejo vrstniki. Ljubljana: Orbis.
 10. Selič, M. (2012). Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 11. Siciliano, J. I. (2001). How to Incorporate Cooperative Learning Principles in the Classroom: It's More Than Just Putting Students in Teams. Journal of Management Education, Vol. 25/8, (8–20), http://jme.sagepub.com/, (28. 5. 2012).
 12. Slavin, R. E. (1996). Research For the Future: Research on Cooperative Learning and Achievement: What We Know, What We Need to Know. Contemporary Educational Psychology, Vol. 21/1, (43–69).
 13. Wambach, M., Wambach, B. (1999). Drugačna šola: Konvergentna pedagogika v osnovni šoli. Ljubljana: DZS.